آشنایی با مدیران > آشنایی با مدیران

 

هدایت حاتمی

عضو هیئت مدیره

تلفن مستقیم : ۳۳۲۶۶۰۲۰

ایمیل:h.hatami@payamaviation.ir

نادر ثناگو مطلق

عضو هیئت مدیره

تلفن مستقیم : ۳۳۲۶۶۰۱۶

 منوچهر اتقیایی

معاون هوانوردی و امور فرودگاهی شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

تلفن مستقیم : ۳۳۲۶۶۰۳۷

 محمدرضاواعظی پور

معاون منطقه ویژه اقتصادی شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

تلفن مستقیم: ۳۳۲۶۶۰۲۱

ایمیل:m.vaezipour@payamaviation.ir

حمیدرضا عقاب نشین

مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری 

تلفن مستقیم :۳۳۲۶۶۰۲۷

ایمیل:h.oghabneshin@payamaviation.ir

علی بابایی ربیعی

مدیر کل دفتر طرح، توسعه و عمران

تلفن مستقیم: ۳۳۲۶۶۱۳۵

علی اشتری

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

تلفن مستقیم: ۳۳۲۶۶۰۲۵

ایمیل:a.ashtari@payamaviation.ir

خداداد مرادی

مدیر کل دفتر فناوری و تحول اداری

تلفن مستقیم: ۳۳۲۶۶۱۸۱

ایمیل:kh.moradi@payamaviation.ir

ابوالفضل نجفی

مدیر کل امور مالی و ذیحساب

تلفن مستقیم:۳۳۲۶۶۰۴۰

ابراهیم رهنما

مدیر کل دفتر مدیر عامل، روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن مستقیم : ۳۳۲۶۶۰۲۰

ایمیل:e.rahnama@payamaviation.ir

علی کاملی

مدیر کل عملیات فرودگاهی و خدمات زمینی 

تلفن مستقیم: ۳۳۲۶۶۱۸۴

ایمیل: a.kameli@payamaviation.ir