مشاهده برنامه پروازی

اساسنامه شرکت

 

شماره : ۴۷۴۶-۵

مورخ: ۱۶/۱۲/۷۴

 

اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)

 

فصل اول – کلیات

ماده ۱- به منظور تسریع و تسهیل در مبادله مرسولات و بار با استفاده از آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات و فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم و کافی در جهت حمل و نقل همچنین انجام خدمات پشتیبانی هوایی برای تاسیس، تجهیز و نگهداری مراکز دستگاههای مخابراتی ، “شرکت سهامی دولتی به نام شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام )” که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود به مدت نامحدود تاسیس می گردد.

ماده ۲- نوع شرکت ، سهامی خاص است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد .

ماده ۳ – موضوع شرکت عبارت است از تحقق بخشیدن به اهداف شرکتهای پست و مخابرات جمهوری اسلامی ایران و قوانین پستی در جهت تسریع انجام خدمات پستی و مخابراتی و تعمیم و گسترش آن در داخل و خارج از کشور از طریق :

_ ارائه خدمات هوایی و حمل و نقل و توزیع بار، محمولات و مرسولات پستی .

_ ارائه خدمات هلیکوپتری و پشتیبانی از عملیات توسعه و تاسیس ، تجهیز و نگهداری مراکز، دستگاهها و امکانات مخابراتی و پستی کشور و همچنین خرید و اجاره هواپیماها و هلیکوپترهای مورد نیاز و متناسب با فعالیت و هدف شرکت ، و ایجاد امکانات و تاسیسات فرودگاهی و همچنین همکاری با شرکتهای هواپیمایی و موسسات و ارگانهای ذیربط در امر ارتباطات باتوجه به اهداف شرکت ، با رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری با کسب مجوزهای لازم .

_ ایجاد توان لازم و مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری هواپیماها و هلیکوپترها با رعایت ضوابط و استانداردهای لازم.

_ تاسیس مرکز یا مراکز آموزش فنی و حرفه ای در زمینه خدمات هوایی و هوانوردی در امر پست و مخابرات در چارچوب ضوابط و وظایف مروبط با کسب مجوز قبلی از سازمان هواپیمایی کشوری .

تبصره – شرکت موظف است در کلیه زیمنه های مربوط به مسائل پروازی و عملیاتی و همچنین تهیه و تنظیم جداول تعرفه ها و نرخهای خدمات هوایی ، استانداردها و مقررات هواپیمایی کشوری را رعایت نموده و مجوزهای لازم را از سازمان مزبور کسب نماید .

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت تهران است و می تواند در جهت ایفای وظایف خود در هر نقطه از داخل و خارج از کشور شعبه یا نمایندگی تاسیس و یا عندالاقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام نماید و تمام یا بعضی از وظایف و حقوق خود را به صورت مشارکت با موسسات و یا اشخاص حقوقی و یا حقیقی اعم از شاغل و بازنشسته در قالب اجاره و یا سایر عقود اسلامی واگذار نماید .

ماده ۵- سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که یکصدهزار سهم یکصد هزار ریالی با ترکیب زیر تقسیم شده که تماماً تعهد و پرداخت شده و متعلق به دولت است :

الف – سهام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پنجاه درص (۵۰%)

ب- سهام شرکت مخابرات ایران پنجاه درصد (۵۰%)

تبصره ۱- از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه اموال منقول .

شامل هواپیما، هلیکوپتر، لوازم ، قطعات ، تاسیسات ، تجهیزات و امکانات ماشینی و اداری و اموال غیر منقول ، شامل اراضی و ساختمانها که از محل اعتبارات و درآمدهای شرکت پست و مخابرات خریداری یا احداث شده با کلیه حقوق و امتیازات و اعتبارات باقیمانده به شرکت منتقل می شود .

تبصره ۲- شرکت موظف است قیمت خرید یا تمام شده کلیه اموال موضوع تبصره ۱ این ماده را مطابق آخرین عملکرد طرحهای مروبط و اطلاعات و مدارک موجود در ادارات کل امورمالی شرکتهای پست و مخابرات ایران به عنوان افزایش سرمایه جزو دارایی خود منظور نماید .

 

فصل دوم – ارکان شرکت

ماده ۶- ارکان شرکت عبارتند از :

_ مجمع عمومی.

_ هیات مدیره و مدیرعامل.

_ بازرس قانونی .

 

مجمع عمومی :

ماده ۷- اعضای مجمع عمومی و صاحبان سهام دولتی شرکت عبارتند از :

۱- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲- وزیر راه و ترابری

۳- وزیر اموراقتصادی و دارائی

۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه

۵- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

۶- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

۷- رئیس سازمان هواپیمائی کشوری.

تبصره – ریاست مجمع عمومی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد که در صورت ضرورت می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونان خود تفویض نماید .

ماده ۸- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و تصویب بودجه ، خط مشی ، برنامه عملیات ، ترازنامه ، عملکرد و صورتهای مالی سالیانه بنا به دعوت رئیس مجمع یا قائم مقام وی تشکیل می شود .

تبصره – مجمع عمومی عادی ، ممکن است به طور فوق العاده برای رسیدگی و تصویب سایر امور و مسائل مربوط به شرکت بجز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است در هر موقع بنا به دعوت رئیس یا اعضای مجمع یا پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و یا تقاضای کتبی بازرس قانونی شرکت با ذکر علیت و موافقت رئیس مجمع تشکیل گردد.

ماده ۹- مجمع عمومی فوق العاده صرفاً به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح اساسنامه شرکت یا الحاق موادی به آن و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز افزایش یا کاهش سرمایه و سایر موضوعاتی که طبق قوانین مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آنها به عهده مجمع عمومی فوق العاده است ، بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۰- جلسات مجمع عمومی موضوع مادتین ۸ و ۹ با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آرا که شامل رای رئیس مجمع یا نماینده تام الاختیار وی باشد معتبر خواهد بود .

تبصره- تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی بعمل می آید . دستور جلسه باید لااقل ده روز قبل از تشکیل جلسه ، به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع ارسال گردد.

ماده ۱۱- اهم وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :

الف- تصویب برنامه عملیات و خط مشی ، ترازنامه ، بودجه و صورتهای مالی سالیانه شرکت .

ب- تصویب آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و جداول تعرفه ها و نرخهای خدمات شرکت.

ج- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان و تصویب میزان فوق العاده مخصوص و پاداش برای متخصصات و کارشناسان .

د- اتخاذ تصمیم درخصوص سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی یا دولتی در جهت ایفای تمام یا بعضی از وظایف شرکت .

هـ – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر پیشنهادات و امور مربوط به شرکت در این اساسنامه از آنها ذکری نشده ولی طبق قوانین مربوطه تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی می باشد ، بنا به پیشنهاد و تصویب رئیس مجمع.

و- اخذ و اعطا وام از منابع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات .

ز- تعیین اعضاء هیات مدیره .

 

هیات مدیره و مدیرعامل :

ماده ۱۲- هیات مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می شود .

ماده ۱۳_ رئیس و اعضای هیات مدیره ، به پیشنهاد رئیس و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال منصوب می شوند و تا انتخاب رئیس و اعضای جدید در سمت خودباقی هستند .

ماده ۱۴_ رئیس و اعضای هیات مدیره از بین متخصصات و کارشناسانی که تقوی و تعهد اسلامی داشته ، دارای تحصیلات عالی و حداقل ۵ سال تجربه در امور هواپیمائی و با هوانوردی باشند و یا از بین متخصصان برجسته و متعهد دیگر که سوابق مشابه در مدیریت یا کارشناسی در مراکز و دستگاههای دولتی داشته باشند ، انتخاب خواهند شد .

ماده ۱۵_ رئیس و اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به طور موظف و تمام وقت در شرکت به خدمت اشتغال داشته و قبول هر نوع شغل موظف و یا غیر موظف در خارج از شرکت برای آنان ممنوع است .

تبصره – تدریس اعضای هیات مدیره در دستگاهها و موسسات آموزش عالی به طور محدود فقط با موافقت رئیس مجمع بلا اشکال است .

ماده ۱۶- جلسات هیات مدیره در هر موقع و حداقل هر ۱۵ روز یک بار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا به تقاضای دو نفر از اعضاء تشکیل ، و با حضور تمامی اعضاء رسمیت می یابد . دستور جلسات توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تعیین خواهد شد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء پس از امضای رئیس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده و اداره جلسات با رئیس هیات مدیره خواهد بود .

تبصره – درصورت غیبت یکی از اعضای اصلی ، عضور علی البدل به دعوت رئیس هیات مدیره با حق رای در جلسات شرکت خواهد کرد .

ماده ۱۷- تصمیمات اتخاذ شده در هریک از جلسات هیات مدیره ، باید پس از امضای اعضای حاضر درجلسه در سه نسخه تنظیم گردد و ظرف پنج روز برای رئیس مجمع و نسخه ای برای بازرس قانونی شرکت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوص نگهداری شود .

تبصره – هیات مدیره باید دارای دفتری باشدکه تمام تصمیمات ، با ذکر نظرات اعضاء به طور منظم در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد .

 

وظایف و اختیارات هیات مدیره :

ماده ۱۸- هیات مدیره برای اجرای وظایف مقرر در این اساسانامه و آئین نامه های داخلی در جهت تامین مقاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل می باشد .

ماده ۱۹- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد :

الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی .

ب- تهیه و تنظیم برنامه عملیات و خط مشی ، توسعه و تجهیز ، تهیه و تنظیم بودجه و صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت پیشنهاد به مجمع عمومی .

ج- تهیه و تنظیم آئین نامه هالی مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی و تنظیم جداول تعرفه های و نرخهای خدمات هوایی شرکت جهت پیشنهاد به مجمع عمومی .

د- بررسی وتایید ضرورت سرمایه گذاری ویا مشارکت با شرکتهای دولتی با غیر دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت ایفای بعضی از وظایف شرکت و یا واگذاری آنها به اشخاص و شرکتهای مذکور در قالب عقد اجاره و یا سایر عقود اسلامی جهت پینشهاد به مجمع عمومی .

هـ- رسیدگی و اتخاذ تصمیم تسبت به سایر امور و پیشنهادات مربوط به شرکت که از طرف رئیس یا اعضای هیات مدیره مطرح شود .

 

وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل :

ماده ۲۰- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده، بر کلیه واحدهای اداری، آموزشی، عملیاتی و پشتیبانی و فنی تابعه ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع و اموال شرکت است و برای اداره امور و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره، در حدود وظایف شرکت، مندرج در این اساسنامه و آئین نامه های داخلی و بودجه مصوب، دارای حقوق و اختیارات تام می باشد و نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات قضایی و اداری نماینده قانونی شرکت با حق توکیل غیر محسوب می شود .

تبصره۱ – رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید .

تبصره ۲- رئیس هایت مدیرع و مدیرعامل می تواند در مواردی که مقتضی بداند برای تعقیب و دفاع از دعاوی شرکت وکیل انتخاب نماید و یا درصورت ارجاع دعوی به داوری ، داور انتخاب نماید . ولی ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط و تائید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد بود .

ماده ۲۱- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شرکت بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد :

الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و عیات مدیره و انجام کلیه اموراداری و اجرایی شرکت در حدود برنامه و بودجه مصوب .

ب- نظارت برحسن اجرای مفاد این اساسنامه و آئین نامه های داخلی شرکت .

ج- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه اموراداری ، آموزشی و استخدامی کارکنان طبق قوانین و مصوبات مربوط و آئین نامه های اداری ، مالی و استخدامی شرکت .

د- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه ، صورتهای مالی سالیانه ، برنامه عملیات و آئین نامه های داخلی شرکت به مجمع عمومی پس از تائید هیات مدیره .

هـ – صدو اجازه استفاده و بهره برداری از هواپیماها و هلیکوپترهای شرکت در مواقع اضطراری.

و- اقدام به تمرکز وجوه و درآمد شرکت در خزانه و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی و دریافت وجه از خزانه طبق برنامه و بودجه مجمع عمومی .

ماده ۲۲- کلیه قراردادها، چکها اسناد و اوراق مالی تعهد آور شرکت باید با رعایت مقررات مربوط به امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا نماینه تام الاختیار وی و یکی از اعضای هیات مدیره برسد . صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تابعه مستقر در استانها ، عندالاقتضا ، طبق مقررات مربوط توسط هیات مدیره تعیین خواهد شد .

ماده ۲۳- رئیس هیات مدیره و مدرعامل باید یک نسخه از صورتهای مالی و ترازنامه سالیانه و گزارش عملیات را حداقل بیست روز قبل از طرح در هیات مدیره ، به منظور رسیدگی و اظهار نظر نزد بازرس قانونی ارسال دارد.

 

بازرس قانونی :

ماده ۲۴- بازرسی شرکت به عهده سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام و به مجمع عمومی گزارش خواهد داد.

تبصره- بازرس حق مداخله در اموراداری و اجرایی شرکت را نداشته و اقدامات حسابرسی نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات اجرایی گردد.

 

فصل سوم – امورمالی (تنظیم حسابها و صورتهای مالی )

ماده ۲۵- سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتماه می یابد به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ تاسیس شرکت خواهد بود .

ماده ۲۶-کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفندماه بسته شده و صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالیانه شرکت حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی پس از تائید هیات مدیره توسط مدیرعامل در اختیار بازرس قرار می گیرد .

ماده ۲۷- آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی شرکت باید توسط هیات مدیره تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران برسد و تا موقعی که آئین نامه های مذکور تنظیم و تصویب نشده است ، شرکت مجاز است موقتاً امورمالی ، معاملاتی و استخدامی خود را طبق آئین نامه های مورد عمول در شرکتهای تابعه وزارتخانه و یا شرکتهای هواپیمایی موجود حسب مورد با تائید رئیس مجمع انجام دهد .

ماده ۲۸-شرکت موظف است از محل سود ویژه سالیانه خود ، به میزان ده درصد (۱۰%) به حساب اندوخته قانونی منتقل نماید تا اندوخته مزبور، معادل سرمایه ثبت شده گردد.

ماده ۲۹- شرکت از نظر مقررات مالی واداری تابعه این اساسنامه و آئین نامه های مربوط خواهد بود و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد .

ماده ۳۰- کلیه نهادها و دستگاههای انتظامی و امنیتی، گمرکی، اقتصادی و غیرو که در فرودگاهها و پروازهای برفراز کشور وظایف قانونی ویژه ای دارند موظف به اجرای وطایف خود در فرودگاهها و عملیات موضوع این قانون بوده و مدیرعامل شرکت موظف به همکاری با کلیه نهادها و دستگاههای فوق الذکر می باشند.

اساسنامه فوق مشتمل بر سی ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنج بهمن ماه یکهزار و سیصدو هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۷۴ به تائید شورای نگهبان رسیده است .

 

علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

برای دانلود PDF اساسنامه کلیک کنید