آشنایی با مدیران > مدیران کل

حمیدرضا عقاب نشین

مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری 

تلفن دفتر  :۳۳۲۶۶۰۲۷ ۰۲۶

پست الکترونیک:h.oghabneshin@payamaviation.ir

علی بابایی ربیعی

مدیر کل دفتر طرح، توسعه و عمران

تلفن دفتر : ۳۳۲۶۶۱۳۵ ۰۲۶

علی اشتری

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

تلفن دفتر : ۳۳۲۶۶۰۲۵ ۰۲۶

پست الکترونیک :a.ashtari@payamaviation.ir

خداداد مرادی

مدیر کل دفتر فناوری و تحول اداری

تلفن دفتر : ۳۳۲۶۶۱۸۱ ۰۲۶

پست الکترونیک:kh.moradi@payamaviation.ir

ابوالفضل نجفی

مدیر کل امور مالی و ذیحساب

تلفن دفتر :۳۳۲۶۶۰۴۰ ۰۲۶

ابراهیم رهنما

مدیر کل دفتر مدیر عامل، روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن دفتر : ۳۳۲۶۶۰۲۰ ۰۲۶

پست الکترونیک:e.rahnama@payamaviation.ir

علی کاملی

مدیر کل عملیات فرودگاهی و خدمات زمینی 

تلفن دفتر : ۳۳۲۶۶۱۸۴ ۰۲۶

پست الکترونیک: a.kameli@payamaviation.ir