آشنایی با مدیران > مدیران کل

 

 

ابراهیم رهنما مدیر کل دفتر مدیر عامل، روابط عمومی و امور بین الملل

ابراهیم رهنما

مدیر کل دفتر مدیر عامل، روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن دفتر : ۳۳۲۶۶۰۲۰ ۰۲۶

پست الکترونیک:e.rahnama@payamaviation.ir

حمیدرضا عقاب نشین مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری 

حمیدرضا عقاب نشین

مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری 

تلفن دفتر  :۳۳۲۶۶۰۲۷ ۰۲۶

پست الکترونیک:h.oghabneshin@payamaviation.ir

علی بابایی ربیعی مدیر کل دفتر طرح، توسعه و عمران

علی بابایی ربیعی

مدیر کل دفتر طرح، توسعه و عمران

تلفن دفتر : ۳۳۲۶۶۱۳۵ ۰۲۶

پست الکترونیک:a.rabiei@payamaviation.ir

علی اشتری مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

علی اشتری

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

تلفن دفتر : ۳۳۲۶۶۰۲۵ ۰۲۶

پست الکترونیک :a.ashtari@payamaviation.ir

خداداد مرادی مدیر کل دفتر فناوری و تحول اداری

خداداد مرادی

مدیر کل دفتر فناوری و تحول اداری

تلفن دفتر : ۳۳۲۶۶۱۸۱ ۰۲۶

پست الکترونیک:kh.moradi@payamaviation.ir

ابوالفضل نجفی مدیر کل امور مالی و ذیحساب

ابوالفضل نجفی

مدیر کل امور مالی و ذیحساب

تلفن دفتر :۳۳۲۶۶۰۴۰ ۰۲۶

پست الکترونیک:a.najafi@payamaviation.ir

 

علی کاملی مدیر کل عملیات فرودگاهی و خدمات زمینی 

علی کاملی

مدیر کل عملیات فرودگاهی و خدمات زمینی 

تلفن دفتر : ۳۳۲۶۶۱۸۴ ۰۲۶

پست الکترونیک: a.kameli@payamaviation.ir

حسین بغدادی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد

حسین بغدادی

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد

تلفن دفتر : ۳۳۲۶۶۰۲۲ ۰۲۶

پست الکترونیک: h.baghdadi@payamaviation.ir

فریدون رستمی مدیرکل دفتر توسعه اقتصاد دیجیتالی

فریدون رستمی

مدیرکل دفتر توسعه اقتصاد دیجیتالی

تلفن دفتر : ۳۳۲۶۶۰۲۱ ۰۲۶

پست الکترونیک: f.rostami@payamaviation.ir

علی جلالی منش مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه 

علی جلالی منش 

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه 

تلفن دفتر : ۰۲۶۳۳۲۶۶۰۱۲

پست الکترونیک: a.jalalimanesh@payamaviation.ir

محمود حیدری مدیر کل دفتر حقوقی

محمود حیدری 

مدیر کل دفتر حقوقی

تلفن دفتر :۳۳۲۶۶۰۳۶

پست الکترونیک: m.heidari@payamaviation.ir

محمد صادق قبله گاهی مدیر کل امور گمرکی و ترانزیت کالا 

محمد صادق قبله گاهی 

مدیر کل امور گمرکی و ترانزیت کالا 

تلفن دفتر :۳۳۲۶۶۰۰۵

پست الکترونیک: m.gheblegahi@payamaviation.ir