آشنایی با مدیران > مدیر عامل

دکتر سعید زرندی

رییس هیات مدیره و مدیر عامل فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

تلفن مستقیم : ۳۳۲۶۶۰۲۰

ایمیل: ceo@payamaviation.ir