آشنایی با مدیران > مدیر عامل

دکتر سعید زرندی رییس هیات مدیره و مدیر عامل فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

دکتر سعید زرندی

رییس هیات مدیره و مدیر عامل فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

تلفن دفتر کرج : ۳۳۲۶۶۰۲۰-۰۲۶

تلفن دفتر تهران : ۸۸۴۶۸۰۱۸-۰۲۱

پست الکترونیک : ceo@payamaviation.ir