آشنایی با مدیران > معاونان

 منوچهر اتقیایی

معاون هوانوردی و امور فرودگاهی شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

تلفن مستقیم : ۳۳۲۶۶۰۳۷

 محمدرضاواعظی پور

معاون منطقه ویژه اقتصادی شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

تلفن مستقیم: ۳۳۲۶۶۰۲۱

پست الکترونیک:m.vaezipour@payamaviation.ir