آشنایی با مدیران > هیات مدیره

 

هدایت حاتمی عضو هیات مدیره شرکت خدمات هوایی بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

هدایت حاتمی

عضو هیات مدیره

تلفن مستقیم : ۳۳۲۶۶۰۱۶ ۰۲۶

ایمیل:h.hatami@payamaviation.ir

 

نادر ثناگو مطلق عضو هیات مدیره شرکت خدمات هوایی بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

نادر ثناگو مطلق

عضو هیات مدیره

تلفن مستقیم : ۳۳۲۶۶۰۱۶ ۰۲۶

ایمیل:n.sanagoo@payamaviation.ir