آشنایی با مدیران > هیات مدیره

 

هدایت حاتمی

عضو هیات مدیره

تلفن مستقیم : ۳۳۲۶۶۰۱۶ ۰۲۶

ایمیل:h.hatami@payamaviation.ir

نادر ثناگو مطلق

عضو هیات مدیره

تلفن مستقیم : ۳۳۲۶۶۰۱۶ ۰۲۶

ایمیل:n.sanagoo@payamaviation.ir