مشاهده برنامه پروازی

آشنایی با مدیران > هیات مدیره

 

نادر ثناگو مطلق عضو هیات مدیره شرکت خدمات هوایی بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

دکتر نادر ثناگو مطلق

عضو هیات مدیره

تلفن مستقیم : ۳۳۲۶۶۰۱۶ ۰۲۶

ایمیل:n.sanagoo@payamaviation.ir

 

دکتر محمدرضا حبیبی 

عضو هیات مدیره

تلفن مستقیم : ۳۳۲۶۶۰۱۶ ۰۲۶

ایمیل:m.habibi@payamaviation.ir