مشاهده برنامه پروازی

اطلاعات پرواز فرودگاه پیام کرج

اطلاعات پرواز فرودگاه پیام کرج

تاریخروززمانمبداشماره پروازایرلاینوضعیت پرواز
تاریخروززمانمقصدشماره پروازایرلاینوضعیت پرواز

جهت کسب آخرین اطلاعات پروازها از داخل استان البرز با شماره تلفن ۱۹۹ 

و در خارج از استان البرز با شماره ۰۲۶۳۳۲۶۶۱۸۵ تماس حاصل فرمایید.