• هماهنگی حمل بار هوایی از طریق شرکت خدمات هوایی پیام به چه صورت می باشد ؟
  • نحوه اطلاع از خدمات و هزینه های مربوط به خدمات فرودگاهی در شرکت خدمات هوایی پیام از چه طریقی امکانپذیر می باشد ؟
  • آیا فرودگاه پیام آموزش خلبانی دارد ؟ مبلغ هزینه آموزش چقدر می باشد ؟
  • در شرکت خدمات هوایی پیام چه فعالیتهایی در حوزه هوایی انجام می شود ؟
  • آیا شرکت خدمات هوایی پیام پروازهای مسافری دارد ؟ مقاصد پروازهای مسافری به کدامین شهرها می باشد ؟
  • نحوه استخدام افراد با مدرک هوانوردی در شرکت خدمات هوایی پیام چگونه است ؟
  • نحوه ارتباط و اطلاع رسانی پروازهای فرودگاه پیام به چه صورت می باشد ؟
  • نحوه استفاده از فضای تجاری و تبلیغات در سالن ترمینال مسافری شرکت خدمات هوایی پیام به چه صورت می باشد ؟
  • سانحه هوایی چیست؟
  • چگونه سوانح و حوادث را گزارش کنیم؟
  • پرواز های تفریحی در فرودگاه پیام به چه صورت انجام می شود ؟


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0