طرح جامع فرودگاه پیام در ۸۳۰ هکتار از اراضی پیام در منطقه فرودگاهی در حال اجرا است. دو شرکت که تخصص فرودگاهی دارند در این زمینه در حال همکاری هستند، در توسعه فرودگاه، تمامی برنامه ریزی ها و پیشنهادات بر اساس تعداد مسافری سنجیده و برآورد می گردد همچنین بر اساس نوع پروازها، میزان جابجایی بار همراه و غیر همراه، بار هوایی و همچنین نقطه قوت و فرصت قابل توجه در منطقه ویژه اقتصادی که حمل و نقل ترکیبی می باشد طراحی ها و توسعه های آتی مورد توجه قرار می گیرد.

شایان ذکر است با ایجاد بندر خشک و اتصال راه های هوایی زمینی و ریلی در منطقه، آینده ای روشن دیده شده و طرح جامع در مراحل نهایی و تصویب می باشد. افق طرح جامع پیام و  ظرفیت فرودگاه آن برای ۲۰ سال آینده دیده شده است.


شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)
برنامه ریزي عملیاتی سال 1402مقدمه
در دی ماه 1369شرکت مخابرات ایران و شرکت پست جمهوری اسلامی با هماهنگی وزارت پست و
تلگراف و تلفن سابق به منظور تسهیل در ارائه خدمات پستی و مخابرات تصمیم به تأسیس مرکز خدمات هوایی
پیام در غالب طرحهای عمرانی شرکت مخابرات گرفتند و موافقت اصولی تشکیل شرکت خدمات هوایی پیام در
سال 1370تحت شماره 100115134از سازمان هواپیمایی کشوری اخذ و پیرو آن مجوز احداث فرودگاه هم در
سال 1371از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت شد و با همت مسئولین وقت وزارتخانه اساسنامه شرکت در سال
1374به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و رسماً در سال 1376تحت عنوان شرکت
سهامی خاص پست و مخابرات- پیام شروع به فعالیت کرد.
به استناد مصوبه شماره /18249ت 24832ک مورخ 1380/4/22و مصوبه شماره /100762ت 46167ک
مورخ 1390/5/16هیات محترم وزیران منطقه ویژه اقتصادی پیام تاسیس شد و به استناد مصوبه شماره
/56847ت 55952ه مورخ 1398/5/9هیئت وزیران فرودگاه توانست علاوه بر حمل و نقل باری، با تأیید سازمان
هواپیمایی کشوری به فعالیت مسافری و آموزشی نیز بپردازد.
چشم انداز:
دستیابی به منطقه ویژه نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات (اقتصاد دیجیتال) در بستر شهر هوشمند
فرودگاهی با رویکرد صادرات محور و ایجاد اشتغال پایدار.
ماموریت:
 1. پشتیبانی اهداف وزارتخانه ICTو کریدور فاوا، تسهیل و بهبود کیفیت خدمات عرضه شده توسط وزارت و
  نیل به رضایت بالای خدمت گیرندگان.
 2. نیل به رضایت بالای خدمت گیرندگان.
 3. توسعه زیرساختهای شهر هوشمند فرودگاهی.
 4. جذب سرمایه، تکنولوژی و تخصص های مدیریتی و فنی بین الملل در حوزه . ICT
 5. توسعه دادن یک چارچوب مقرراتی، زیرساختی و سرمایه گذاری که از استقرار شرکتهای کوچک و
 6. متوسط و بزرگ مستقر در منطقه ویژه فناوری حمایت کند.
 7. توسعه تبادلات تجاری و سرمایهگذاری بینالمللی با استفاده از ظرفیتهای شرکت خدمات هوایی پیام.
 8. پشتیبانی اهداف وزارتخانه ICTو کریدور فاوا، تسهیل و بهبود کیفیت خدمات عرضه شده توسط وزارت و
  نیل به رضایت بالای خدمت گیرندگان.
 9. نیل به رضایت بالای خدمت گیرندگان.
 10. توسعه زیرساختهای شهر هوشمند فرودگاهی.

-چشم اندا ز، مأموریت، استراتژی و اهدا ف شر کت در این سند، بر طبق مطالعات سال 1397میباشد و به منظور حفظ پویایی سازمان و سازگاری با تغییرات ایجاد شده در محیط بزودی بروزرسانی خواهد شد.استراتژي:
 1. تغییر ماهیت پیام به یک سازمان توسعهای
 2. اتخاذ راهبردهای فناوری محور در جهت ارتقای کیفیت خدمات و منافع ذینفعان شرکت
 3. برونسپاری کارکردهای ساختار از طریق شراکت با بخش خصوصی
 4. جهتگیری فعالیتهای منطقه ویژه اقتصادی به سمت ICT
 5. بکارگیری روش های علمی برای نظارت بر کیفیت و شناسایی حوزه های بهبود کیفیت خدمات با استفاده از
 6. رویکردهای مدیریت کیفیت
 7. بکارگیری شیوه های نوین و به روز جهانی مدیریت ایمنی در راستای شناسایی و کنترل مخاطرات و به کار
 8. بردن اصول مدیریتی کلیدی در شرکت
 9. تبدیل شدن به کانال واسط تجاری کل کشور با پایتخت با تأکید بر ظرفیت فرودگاه بینالمللی
 10. تسهیل حداکثری جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی

اهداف:
 1. توسعه تکنولوژی در زمینه ارتباطات راه دور و ارتباطات؛
 2. تبدیل شدن به یک شهر فرودگاهی با فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته؛
 3. تولید دانش و توسعه مهارتهای فنی؛
 4. نوآوری در محصولات و روش های تولید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
 5. ارائه خدمات حرفه ای تجاری سازی دانش فنی و پشتیبانی از کارآفرینی؛
 6. ایجاد اشتغال برای افراد با مدارک تحصیلی؛
 7. کمک در انتقال تکنولوژی و دانش فنی؛
 8. ارائه زیرساخت های تکنولوژیکی برای تسریع در جریان سرمایه خارجی؛
 9. تبدیل شدن به یک شهر سبز هوشمند و توسعه پایدار؛
 10. ترویج و ارتقای صادرات خدمات و محصولات فناوری اطلاعات؛
 11. دستیابی به رشد اقتصادی مقرون به صرفه در محیط کسب و کارهای نوآورانه.
 12. ترویج و توسعه تکنولوژی در زمینه ارتباطات؛
 13. تقویت برند منطقه ویژه در سطح استانی و ملی؛
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0