تماس با ما
يکشنبه, 2 آبان 1400
EN
مشخصات عمومی
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ (ﻓﺸﺮﺩﻩ) ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ LANﻭ WAN ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﻮﻟﻪ
۲۰۹۹۰۰۱۰۴۲۰۰۰۰۰۱
مناقصه
فرودگاه پیام
مرحله تحويل اسناد

جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس زیر مراجعه فرمایید

https://setadiran.ir/setad/cms

قوانین
1399/01/25
1399/01/31
1399/02/14
1399/02/15
1399/05/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.6.6.0
V5.6.6.0