سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات شركت خدمات هوايي پيام  در اجرای ماده 25 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و ماده 9 تصويب نامه حقوق شهروندي با هدف افزایش رضایت سرمايه­گذاران راه اندازی گردیده است.

    مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد
    تلفن دفتر : 3326022 -026
    Email : m.rastravesh@pasc.ir


    6.1.7.0
    گروه دورانV6.1.7.0