تعاریف

پاسخگویی:

عبارت است از پذیرش مسئولیت نتایج وپیامدهای حاصل از عملکرد دستگاه ها وارائه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده ونشده ذینفعان.

شکایت:

درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین ومقررات، عدم اجرای ضوابط در دستگاه های اجرایی ومیزان کمیت وکیفیت ارائه خدمات در مقایسه با استانداردهای ارایه خدمات عمومی.

درخواست:

عبارت است از تقاضای تعلق گرفتن خدمات یا شمولیت قانون، آیین نامه ودستورالعمل به فرد ویا گروه خاص.

پیشنهاد:

عبارت است از ارائه هرگونه فکر، ایده وروش جدیدی که بتواند منجر به ایجاد یک تحول یا تسریع در دقت وسرعت ارائه خدمات وکاهش هزینه ها گردد.

مشاهدات(گزارشات) :

عبارت است از بیان واقعیتی که اطلاع دادن آن دارای منافعی برای خود، دیگران و یا آحاد جامعه می باشد.

اهداف:

  • ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی به مردم.
  • افزایش میزان رضایت مندی مردم از خدمات عمومی.
  • توسعه وبهبود استانداردهای ارائه خدمات.

سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستندسازی، طبقه بندی واولویت بندی شکایات واصله.

تجزیه وتحلیل وبازنگری کارآمدی قوانین ومقررات وضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاه های اجرایی.    5.6.6.0
    گروه دورانV5.6.6.0