وظایف بازرسی

 • تهیه و تنظیم برنامههای بازرسی مستمر دوره‌ای و یا موردی از واحدها برای سنجش میدانی میزان عملکرد اقدام کنندگان با اهداف ، برنامهها ، دستور العملها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دستگاه .
 •     بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع .
 • تهیه گزارشهای نوبهای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه , نه ماهه و سالانه برای اطلاع مقام وزارت از عملکرد واحدهای مختلف .
 • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانههای جمعی و مطبوعات .
 • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریتها و کارکنان براساس بازرسیهای انجام شده.
 • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسیهای آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به مدیران ذیربط و رییس هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت
 • اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها درچارچوب قوانین و مقررات ذیربط .
 • نظارت بر حسن انجام مأموریتها و فعالیتهای شرکتها، مؤسسات وابسته .

وظایف پاسخگوئی به شکایات:

 • دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم ( مراجعین ) از واحدها و کارکنان دستگاه .
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگوئی به شاکی .
 • بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور .
 • پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان .
 • جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای مقام وزارت و سایر مراجع ذیربط به گونهای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد
 • پیگیری از نتایج گزارشهای تهیه شده و همچنین ارسال پاسخ به شاکیان .

وظایف نظارت بر معاملات ومناقصات :

 • نظارت بر قراردادها ومعاملات از جهت رعایت قوانین و مقررات .
 • تطبیق عملکرد فرآیند قراردادها و معاملات با آئین نامه ها و بخشنامه ها و گزارش مغایرتها .
 • اخذ شکوائیه های مربوط به معاملات و مناقصات و قراردادها از اشخاص حقیقی و حقوقی و رسیدگی به آنها .
 • تجزیه و تحلیل گزارشها و بازرسی ها و اقدامات صورت گرفته و تعیین نقاط آسیب پذیر و ارائه راهکار در جهت اصلاح آئین نامه ها و شیوه ها و...
 • همکاری در تهیه برنامه ها ، خط مشی ها و سیاست های اجرایی به منظور کاهش تخلفات .
 • ایجاد و بهنگام سازی بانک قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوط به معاملات و مناقصات.

وظایف ارزیابی عملکرد:

 • استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سطح شرکت¬، و اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه.
 • همکاری در تهیه وتدوین برنامه راهبردی و برنامه های عملیاتی سالانه شرکت از طریق اعمال مدیریت واحدها .
 • هماهنگي، پیگیری و نظارت بر اجرای نظام ارزیابی عملکرد در شرکت.
 • برنامه ریزی لازم به منظور تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت در سه سطح دستگاه، مدیران و کارکنان.
 • ارائه گزارشات خود ارزیابی دستگاه و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وری به صورت دوره ای و منظم به بالاترین مقام دستگاه و مركز بازرسي نظارت مديريتي و پاسخگويي به شكايات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات .
 • انجام تمهیدات و پی گیری های لازم برای استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و رفع نقاط ضعف¬، موانع و مشکلات موجود ، و زمینه ارتقاء بهره وری و بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان.
 • مکانیزه نمودن فرآیند اجرای" نظام مدیریت عمکرد دستگاه "در راستای سامانه جامع نظام مدیریت عمکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با هماهنگي مركز بازرسي نظارت مديريتي و پاسخگويي به شكايات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
 • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها , مدیران و کارمندان بر اساس بازرسی های انجام شده و اعمال نتایج حاصله در ارزیابی عملکرد كاركنان.
 • تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد کارمندان و انجام امور مربوط به دبیرخانه كميته.
 • تهیه گزارش های ادواری و دوره ای و موردی در ارتباط با موضوعات ارزیابی عملکرد
 • همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد
 • اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و همکاری در  تهیه مستندات لازم
 •  
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در وزارتخانه ، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته و تحلیل ارزیابیهای انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم .
 • انجام مطالعات وتحقیقات لازم در رابطه با برنامه ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در وزارتخانه ، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته و ارائه پیشنهادهای لازم .
 • انجام سایر اموری که درچارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف مراجع ذیربط ارجاع میگردد .
 • دریافت برگه های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذیربط و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط .
 • نظارت بر روند اجرای دستورالعمل ارزشیابی مدیران و تکمیل فرمهای مربوطه و مستندات لازم .
 • جمع بندی و تجزیه و تحلیل ارزشیابی مدیران و تهیه گزارشات تحلیلی از نتایج ارزشیابی و ارائه آن به مراجع مربوطه .
 • پیگیری درخصوص لحاظ نمودن نتایج ارزشیابی در ارتقاء و تنزل مدیران .


  5.6.6.0
  گروه دورانV5.6.6.0