آمار رسمی : 

عنوان شاخص آماری

واحد اندازه گیری

سطح جغرافیایی

دوره زمانی

فایل

حجم بار جابجا شده

تن

 ملی

فصلی- سالانه

 

   حجم بار جابجا شده:

  مجموع حجم بارهای هوایی جابجا شده توسط شرکت خدمات هوایی پیام است.

 

عنوان شاخص کمی

واحد سنجش

سال 1401

سال1402

حمل هوایی محمولات

نشست و برخاست

3

14

حجم بار جابجا شده(تن)

96

425

   12233.jpg      12233.jpg

     آیین‌نامه                  نظام نامه

تقویم انتشار عملکرد شاخص های آمار رسمی شرکت خدمات هوایی پیام  در سال 1402   
ردیف تاریخ انتشار 1402/01/25 1402/02/25 1402/03/25 1402/04/25 1402/05/25 1402/06/25 1402/07/25 1402/08/25 1402/09/25 1402/10/25 1402/11/25 1402/12/25 1402/12/25
1 عملکرد ماهیانه  شاخص آمار رسمی و مقایسه با مشابه سال قبل ■ عملکرد اسفند 1401 ■ عملکرد فروردین1402 عملکرد اردیبهشت 1402 عملکرد خرداد 1402 عملکرد تیر 1402 عملکرد مرداد 1402 عملکرد شهریور 1402 عملکرد مهر 1402 عملکرد آبان 1402 عملکرد آذر 1402 عملکرد دی 1402 عملکرد بهمن 1402 عملکرد اسفند 1402
  تاریخ انتشار 1402/01/25     1402/04/25     1402/07/25     1402/10/25      
2 عملکرد فصلی شاخص آمار رسمی و مقایسه با مشابه سال قبل عملکرد فصل زمستان 1401     عملکرد فصل بهار     عملکرد فصل تابستان     عملکرد فصل پائیز    عملکرد فصل زمستان  
ردیف تاریخ انتشار 1401/02/31 1402/02/31  
3 عملکرد سالیانه شاخص  آمار رسمی و مقایسه با مشابه سال قبل

(عملکرد سال 1400)

1399-1400.jpg

(عملکرد سال 1401)

1400-1401.jpg

(عملکرد سال 1402)

1401-1402.jpg

 

 

شماره مستقیم دفتر برنامه ریزی و بودجه : 02633171512-02633171515


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0