شما از چه روشی اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد شرکت خدمات هوایی پیام بدست می آورید؟





به نظر شما کدامیک از کانالهای ارتباطی زیر نیاز به توسعه و بازبینی دارد؟





لطفا میزان رضایت خود را از مطالب و اطلاعات درج شده در سایت شرکت با زدن یکی از گزینه های زیر بیان نمایید








ارسال راي 

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0