آگهی فراخوان تجدید مزایده عمومی

  فراخوان فرصت ویژه واگذاری اراضی ویژه تولیدکنندگان محصولات ارتباطات و فناوری اطلاعات

   فراخوان جذب ارائه دهندگان خدمات کسب وکار

    آگهی فراخوان مزایده بهره برداری از انبارهای گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام 

     فراخوان واگذاری امبرائر و مجوز ایرلاین 

                                                                   


           5.6.6.0
           گروه دورانV5.6.6.0